نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  - قسمت 3

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

حروف همواره ناخوانا و گاه ناخوانا

8 – مثال کلمه ایی در فارسی که حروفی از آن را می نویسیم ولی نمی خوانیم؟ خواندن: تلفظ آن بدون واو- موسی-سؤال (همزه آن روی واو قرار می گیردولی  خوانده نمیشود.)

9 – حروف همواره ناخوانا ؟ حروف والی : واو  الف  لام  یاء  4 حرف

  10 – مورد کاربرد حروف والی: 1 – الف ناخوانا در انتهای کلمه که قبلش واو  است:  مثل اَتَوا   آوَوا-آتوا   - اَلربِوا – اَنباوا  کلمه استثناء در قرآن : دوبار در سوره مائده آیات  95 و 106   : ذَوا عدل 2  -  جایی واو  ناخوانا بعنوان پایه همزه است. مثل:   تُؤمنون –  لؤ لؤً -  ( واو قرائت نمیشود.) 3 – جایی  که واو بعنوان پایه است ولی پایه صدای کشیده الف: مثل : الصلو ه : واو پایه الف است و خودش خوانده نمیشود.(الصلاه) الربوا:  واو پایه است و قرائت نمیشود: (الربا) 4 – جایی که حرف یاء بعنوان پایه است: جایی که یاء پایه همزه است: یومئِذ -  بئِث جایی که یاء پایه صدای کشیده الف باشد:  مثل : موسی -  حتی – اَ بی – اَولی جایی که یاء  ناخوانا بعد از تنوین فتحه در آخر کلمه قرار گرفته است.(الف آخرش نیست) هُدًی – سُوً ی (  مثال های دیگردر آیه 129 سوره طه ): مسمًی

  11 -  دیگر موارد استثناء ، خوانده نشدن حروف در قرآن ( حالت اول ترکیبی)؟ حروف  واو الف و یاء : حرف الف مثال اول :   بالحسنه   : الف بعد از با  حرکت ندارد  الف حذف میشود. حرف ب به لام  وصل شده و الف بین آندو حذف میشود. مثال دوم : و اَورثنا  الارض : الف های بین نون  و لام حذف شده و نمی خوانیم. حرف یاء مثال : نَجزِی المُفترین : یاء بین  زا و  لام ساکن را نمی خوانیم.( الف را هم نمی خوانیم) حرف واو مثال :  ذُوا الفَضل  : واو بین حرف  ذا و  لام  حذف شده و نمی خوانیم ( دو الف را هم نمی خوانیم) مثال های دیگر آیه 5 از سوره مریم مراجعه شود(حروف ناخوانا )

  12 – نوع دوم حروف ناخوانا (والی ) که در ترکیب می آید  و قاعده هم  است چیست؟ حروف والی که حرکت نداشته باشد و بعد از آن تشدید است. مثال :  حرف لام که به کلمه الظالمینَ متصل شود  الف در نوشتن حذف میشود اما لام الظالمین باقی می ماند.  لِلظَّالمین هو الَّذی :  الف خوانده نمیشود چون کلمه بعد از آن مشدد است. ادعوالَّذین  : لام بعد از حرف الف  مشدد است پس الف خوانده نمیشود. یَجزی الله : حرف یاء کلمه یجزی حذف میشود. مثال های دیگر آیه دهم از سوره مریم  مراجعه شود:  تکلم النَّاس

  13 – موارد استثنایی همواره ناخوانا بودن خارج از قاعده :  حرف الف : کلمه : مِـائَه  : ( یعنی صد   و 8 بار در قرآن تکرار شده و الف آن خوانده نمیشود.) مثنای کلمه مِـائَه: (مِاَ ئَتَین : یعنی دویست  و الف آن خوانده نمیشود. و دو بار در سوره انفال آمده )   لِـشَـایءٍ  : این کلمه فقط در آیه 23 سوره کهف آمده ویک الف بعد شین آمده که خوانده نمیشود.) یَایئَس: الف آن خوانده نمیشود. سوره یوسف آیه 87 – سوره رعد آیه 31 لا تیاسوا : یکبار در سوره یوسف آیه 87 آمده – لاَ اذبهنهوا : الف قبل از ذا  خوانده نمیشود. قواریرا : سوره دهر آیه  16  و 15 :  الف آخرش خوانده نمیشود. قواریرَ ثمودا : 4 بار در قرآن آمده  و الف آخر حذف میشود. ثمودَ  خوانده میشود.   کلماتی که حرف واو ناخوانا خارج از قاعده در آنهاست: 6 مورد اولئک  - اولئکم  اوقلوا – اوقلی اُولاءِ – اُولات   کلماتی که حرف یاء  ناخوانا خارج از قاعده در آنهاست: 2 مورد بصورت  یاء کوچک در سوره ذاریات آیه 47  بصورت یاء بزرگ در سوره انعام آیه 34 : نَبَای ءِ      بحث حروف گاه ناخوانا

14 -  کلمه ابوالفضل در فارسی چگونه تلفظ میشود؟ موقعی که ابو   و   الفضل را بهم وصل می کنیم   حرف واو  و الف دوم خوانده نمیشود. این کلمات  حروفی ناخوانا دارند که می گوییم حروف گاه ناخوانا.

  15 -  کلمه عبدالله چگونه تلفظ میشود؟ موقعی که عبد   و الله  را بهم وصل میکنیم یک همزه وصل(الف) دارد که خوانده نمیشود. این کلمات  حروفی ناخوانا دارند که می گوییم حروف گاه ناخوانا.

  16 -  حروف  گاهی ناخوانا چگونه حروفی هستند؟ حروفی که در هنگام وصل دو کلمه  ناخوانا میشوند. اگر از وصل منفک شود ما آن حروف را می خوانیم. 

17 –  مهم ترین  حروف معروف گاهی ناخوانا در قرآن ؟ الف وصل

  18 – الف وصل چیست؟ درابتدای  بعضی کلمات قرآنی  الفی دارند بدون حرکت که به آن الف وصل گویند.  

19 – مثال  الف وصل؟ هو الله = هو  + الله  : الف کلمه  الله الف وصل است. من السماء  =  من + السماء   """"" و یک لام والی  که هیچگاه  خوانده نمیشود. الله لا اله هو الحی القیوم الرجال قوامون علی النساء   الرجال الف وصل اولش است و خوانده میشود. إِقرا باسم ربک   الف  إِ قرا  أُ قتلوا یوسف     الف أُ قتلوا برای مثال های بیشتر به آیه 12 سوره رعد مراجعه شود. نتیجه: اگر کلمات فوق بهم وصل شوند و بخوانیم الف وصل حذف میشود. اگر کلمات را  منفک کنیم الف وصل بر سر کلمه خوانده میشود. 

20 – قاعده  خواندن الف وصل  بدون حرکت در شروع  کردن وابتدای کلمه چیست؟  1 - اگر بعد از الف وصل حرف لام (هرنوع لامی : خوانا-ناخوان-مشدد)وجود داشت : حتماً باید الف را با  فتحه شروع کنیم.مثل : اَلقَمَرَ  - اَلَّذی -  الرَّسُولَ   2 – اگر بعد از حرف الف وصل حرف لام نبود و حرف دیگری مثل با ، تا و.... بود : نگاه به اولین حرکتی که در کلمه است اگر ضمه بود الف را با ضمه می خوانیم. اُ قتُلوا  یوسف (اولین حرف  متحرک  حرف تاء ضمه دارد.) -  اُ ذکُروا -  (اولین حرف  متحرک  حرف کاف ضمه دارد.)  

  21 – چند کلمه در قرآن  استثناءً میتوان الف شان را  با کسره  شروع کرد؟ سه کلمه -   اِلتقاء -  اِ لتَقَتَ  -  اِلتَقَیتُم

  22 -  کلمات استثناء در بحث حرف الف  وصل بدون متحرک: ِابنُ  -  ِاسمُه – ایتِ – ایتنا – ایتیا – ایتونی – ایتوا – ِابنوا – ِا نشوا  ( همه بعد از الف وصل همزه دارند که به صدای کشیده یاء تبدیل میشوند.)

  23 – نتیجه کلی برای  خواندن الف وصل بدون حرکت؟ اگر  بعد از الف وصل لام بود= با فتحه می خوانیم  اگر  بعد از الف وصل  اولین حرکت  ضمه بود= با ضمه می خوانیم در سایر موارد: الف وصلی که بعدش حرف لام نیست  و اولین حرکت حرف در کلمه فتحه یا کسره بود= با کسره می خوانیم


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۱ | 22:23 | نویسنده : فرهنگی |